Kwalifikacja do zabiegu

Jak wygląda pierwsza wizyta?

Podczas pierwszej wizyty specjalista neurochirurg na podstawie dokumentacji medycznej dostarczonej przez Pacjenta dokonuje analizy przypadku i podejmuje wstępną decyzję, dotyczącą możliwości i celowości leczenia Gamma Knife.

Ostateczna decyzja o leczeniu Gamma Knife odbywa się po konsultacji z radioterapeutą i radiologiem, w przypadku wątpliwości wykonywane są dodatkowe badania.

Rejestracja na konsultację w celu kwalifikacji do zabiegu odbywa się:

Podczas pierwszej wizyty specjalista neurochirurg na podstawie dokumentacji medycznej dostarczonej przez Pacjenta dokonuje analizy przypadku i podejmuje wstępną decyzję, dotyczącą możliwości i celowości leczenia Gamma Knife.

Ostateczna decyzja o leczeniu Gamma Knife odbywa się po konsultacji z radioterapeutą i radiologiem, w przypadku wątpliwości wykonywane są dodatkowe badania.

Do pobrania:

Nowoczesna metoda radioterapii

Rаdiосhіrurgіа ѕtеrеоtаktусzna z użусіеm Lеkѕеll Gаmmа Knіfе tо mеtоdа rаdiotеrapii, umożliwiаjącа dostarczеniе zаplаnowаnej dаwki promiеniowаniа do prеcyzyjniе wyznаczonеgo obszаru w obrębiе głowy. W leczeniu tą metodą wykorzystuje się techniki lokаlizacji stereotаktycznej, а dаwkę promieniowаniа dostаrczа się najczęściej w jednej frаkcji (leczenie jednorаzowe).

Formularz kontaktowy dla Pacjenta

Wypełnij formualrz i poczekaj na kontakt od nas